Opdrachtverklaring


Ons huis staat open voor alle personen die behoefte hebben aan transmurale of intramurale bijstand inzake wonen en/of zorg, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Onze doelstelling is om aan onze klanten, valide en zorgbehoevende ouderen, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden, met aandacht en respect voor iedere persoon.

Wij wensen in de eerste plaats goede verzorging aan te bieden, samen met de noodzakelijke hoteldiensten en met de mogelijkheid tot het bijwonen van activiteiten, zowel intern als extern. Iedere resident dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn verblijf in ons huis naar eigen inzicht in te richten en te organiseren.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden. Niet enkel onze residenten, maar ook hun familieleden verdienen onze volle aandacht. Wij wensen samen te werken en te overleggen met de externe relevante actoren voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten. Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Ook stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen. Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.

 

Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: info@familiehof.be